Cách tính khoản vay tại Cashwagon để thanh toán

Khách hàng (KH) có thể chọn bất kỳ khoản vay lên đến 2.500.000 VND để sử dụng trong vòng 12 tháng.

Ví dụ: Một KH muốn vay số tiền 2.000.000 VND trong 3 tháng.
Khách hàng chỉ cần hoàn trả chỉ thanh toán hàng tháng tối thiểu (MMP) mỗi tháng.
MMP = 2.000.000 VND x 40% = 800.000 VND

Khi KH quyết định trả đầy đủ khoản vay của mình, KH sẽ phải thanh toán đầy đủ tổng số tiền hoàn trả (TRA) vào cuối kỳ hạn 3 tháng.
TRA = 2.000.000 VND + (2.000.000 VND x 40%) = 2.800.000 VND

Cách tính khoản vay tại Cashwagon để thanh toán
5 (100%) 1 vote